MISJA

1. Integralny rozwój dzieci i nauczycieli

2. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia.

3. Wspieranie we wszystkich sferach (poznawczej, fizycznej, emocjonalno – społecznej, duchowej, moralnej i zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

4. Integrowanie z grupą, rodziną i środowiskiem lokalnym.

5. Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6. Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.

7. Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności.

8. Indywidualizowanie pracy z dziećmi.

WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE STANOWIĄ FUNDAMENT PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

1. BÓG: – Wychowanie do wiary. – Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych. – Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej.

2. CZŁOWIEK: – Wychowanie do akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. – Wychowanie do kształtowania postawy patriotycznej. – Wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.

3. RODZINA: – Wychowanie do miłości. – Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról. – Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru.